Regulamin

   REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Smile Shop Alkohole

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym smile-alkohole.pl prowadzony jest przez firmę pod nazwą:

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Definicje:

 1. Adres Korespondencyjny Sprzedającego: ul. Mazowiecka 2, 14-300 Morąg,
 2. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia /w rozumieniu określonym w lit. t/ stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,
 4. Klient; Kupujący -Zamawiający - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna /o której mowa w pkt. 5/ albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,
 5. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm./,
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową art. 22 K.C.,
 7. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia - odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty w formie wcześniej złożonego zamówienia,
 8. Produkt - rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,
 9. Przedsiębiorca - podmiot zdefiniowany w art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,
 10. Punkt Odbioru - ul. Mickiewicza 27/8, 14-300 Morąg /Sklep Smile Shop/,
 11. Rachunek Bankowy Sprzedającego: F.H.U. "DiK" Dorota Kościanek, ul. Mazowiecka 2, 14-300 Morąg, BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta: 74 1600 1462 1850 1800 6000 0001,
 12. Regulamin - niniejszy regulamin,
 13. Sklep Internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: smile-alkohole.pl
 14. Usługa Elektroniczna - usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 15. Sprzedający - Usługodawca - Dorota Kościanek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa "DiK" Dorota Kościanek w Morągu, NIP: 741-139-18-62, REGON 519635449,
 16. Kupujący - Zamawiający; Usługobiorca - osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,
 17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Sklep Smile Shop z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27/8 w Morągu.
 18. Witryna Produktu - witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja o jego dostępności,
 19. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
 20. Złożenie Zamówienia - chwila, w której Klient składa Zamówienie wybranych wcześniej i dodanych do koszyka Produktów,
 21. Adres e-mail Sprzedającego dla celu składania zamówień : kontakt@smile-alkohole.pl,
 22. Konto - usługa elektroniczna, oznaczone indywidualną nazwą /loginem/ i hasłem podanym przez Zamawiajacego /Usługobiorcę/; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego /Usługodawcy/, w którym gromadzone są dane podane przez Zamawiającego /Usługobiorcę/ oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

3. Strona internetowa pod adresem www.smile-alkohole.pl przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Alkohol szkodzi zdrowiu.

4. Klient - Kupujący - Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień odnoszących się wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

6. Postanowienia Niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy obowiązującego prawa.

7. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy lub osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

8. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

9. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@smile-alkohole.pl

10. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

11. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§2

ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy Smile Shop Alkohole przyjmuje zamówienia pod adresem smile-alkohole.pl poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 731-163-832 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smile-alkohole.pl.
 2. W momencie przygotowania paczki lub zamówienia kuriera modyfikacja zamówienia nie jest już możliwa.
 3. W momencie zamówienia kuriera anulowanie zamówienia nie jest już możliwe.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy produktu. Sprzedający w celu zweryfikowania wieku Kupującego ma prawo zażądać przesłania skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego pełnoletność Kupującego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny w przypadku:

 1. Gdy podane przez Kupującego dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.
 2. Gdy zamówienia składane są przez klientów nie przestrzegających regulaminu Sklepu.
 3. Gdy, w przypadku wyboru metody płatności-przedpłata na konto, płatność on-line, nie została w ciągu 7 dni zaksięgowana należność na naszym koncie.
 4. Gdy wybrany produkt nie jest już dostępny u producenta i nie ma możliwości jego sprowadzenia.
 5. Gdy osoba zamawiająca lub odbiorca przesyłki nie jest osobą pełnoletnią.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną brutto /zawiera podatek vat/, w złotych polskich.

5. Ceny Produktów oferowane przez Sprzedającego nie zawierają kosztów dostawy.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w witrynie produktu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

7. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały reklamowe i informacyjne, a także informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa /KC/, a tylko zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

9. Za moment przyjęcia zamówienia, a tym samym za moment zawarcia umowy sprzedaży, uważa się moment przekazania Klientowi - Zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "przyjęte", a w przypadku, gdy za sposób płatności wybrano opcję: przedpłata na konto lub płatność on-line, za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego.  

10. Na wszystkie zamówione produkty w Sklepie Internetowym smile-alkohole.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury vat. Nabywca otrzymuje oryginał paragonu lub oryginał faktury vat.

11. Wszystkie dodatkowe informacje zawarte są w następujących zakładkach: 

Akceptując Regulamin Klient oznajmia, że zapoznał się z informacyjną treścią w/w zakładek.

12. W przypadku braku informacji odnośnie koloru produktu zamieszczonych w uwagach podczas składania zamówienia, kolor dobierany jest losowo.

13. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą wystąpić różnice pomiędzy etykietami, a w szczególności rocznikami na zdjęciach /rok produkcji zależny jest od dostawy i nie ma wpływu na jakość produktu/ oraz w opisach produktów.

14. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na stronie www.smile-alkohole.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

15. Opcja usługi dodatkowej "Pakowanie na prezent" lub/i "Bilecik z życzeniami" jest produktem wykonywanym na indywidualne zamówienie według specyfikacji klienta i nie podlega zwrotowi.

§3

PŁATNOŚCI

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące formy płatności: 

 1. Płatność przy odbiorze w punkcie odbioru, tj. Sklep Smile Shop przy ul. Mickiewicza 27/8 w Morągu.
 2. Płatność elektroniczna  i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Płatność przelewem - przedpłata na konto Sprzedającego - przed wydaniem produktu Klientowi:
  • Przelew - dane do wpłat bezpośrednich:
  • F.H.U. "DiK" Dorota Kościanek
  • ul. Mazowiecka 2
  • 14-300 Morąg
  • BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta: 74 1600 1462 1850 1800 6000 0001
  • Informacja do przelewów międzynarodowych
  • Kod BIC /SWIFT/: PPABPLPKXXX
  • Kod IBAN: PL74160014621850180060000001

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za produkt lub za produkt i przesyłkę.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedający może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy..

5. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

7. W przypadku nieodebrania przesyłki Klient zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty dostawy oraz koszty zwrotu produktu do Sprzedającego. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji tj. do momentu skompletowania jego zawartości lub zamówienia kuriera.

§4

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Sprzedający udostępnia Zamawiającemu/Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru towarów, w tym napojów alkoholowych:

 1. Odbiór osobisty lub poprzez osoby trzecie upoważnione przez Zamawiającego  każdorazowo i bez wyjątków w punkcie odbioru, tj. Sklep Smile Shop przy ul. Mickiewicza 27/8 w Morągu.
 2. Zamawiający/Odbiorca, któremu przewoźnik ma przekazać towar, w tym napoje alkoholowe udziela przewoźnikowi upoważnienia do odbioru i dostarczenia  towaru, w tym napojów alkoholowych na etapie zawierania umowy sprzedaży towaru, w tym napojów alkoholowych.
 3. Zamawiający/Odbiorca oświadcza, że udziela przewoźnikowi upoważnienia do odbioru i dostarczenia towaru, w tym napojów alkoholowych w imieniu Zamawiającego/Odbiorcy, akceptując regulamin niniejszego sklepu internetowego. 

2. Odbiór produktów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie przez Klienta niebędącego osobą o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 1982 r. nr 35, poz. 230 ze zm./

"Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

 1. Osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
 2. Osobom do lat 18.
 3. Na kredyt lub pod zastaw."

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Produkty będące napojami alkoholowymi upoważniony jest z mocy w/w ustawy do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.

Zamówienia zawierające napoje alkoholowe muszą być odebrane osobiście lub poprzez pełnoletnie osoby trzecie upoważnione przez Zamawiającego na terenie Sklepu pod nazwą Smile Shop przy ul. Mickiewicza 27/8, 14-300 Morąg, co wiąże się z koniecznością fizycznego przeniesienia własności produktu na terenie w/w sklepu. 

3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Polski.

4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą się różnić w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

5. Termin dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych. Termin, o którym mowa wyżej należy liczyć w następujący sposób:

 1. W przypadku płatności przelewem lub inną formą płatności elektronicznych, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

5. Podane wyżej terminy doręczeń nie są gwarantowane i podlegają regulaminom świadczenia usług przewozowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia i błędy leżące po stronie przewoźnika.

6. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość w obecności kuriera/przewoźnika. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z przedstawicielem przewoźnika.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za produkt, Sprzedający zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od dnia anulowania zamówienia.

8. Sklep zastrzega sobie możliwość modyfikacji zawartości koszy prezentowych poprzez zastąpienie poszczególnych składników produktami równorzędnymi lub wyższej wartości w przypadku braku ich dostępności.

9. Sklep zastrzega sobie możliwość modyfikacji produktów własnego autorstwa tj. dekoracji, bukietów, upominków, zestawów poprzez zastąpienie poszczególnych składników lub elementów dekoracyjnych (np. wstążki) produktami równorzędnymi lub wyższej wartości w przypadku braku ich dostępności.

10. Oferta sklepu skierowana jest do osób pełnoletnich. Składając zamówienie klient potwierdza tym samym, iż ukończył 18 lat.

11. Firma Handlowo-Usługowa "DiK" Dorota Kościanek posiada aktualne zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

12. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

§5

REKLAMACJE

1. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany produkt wraz z formularzem zwrotu i opisem niezgodności. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz kopie protokołu sporządzonego w obecności podmiotu dostarczającego, w przypadku uszkodzonego produktu.

2. Produkt należy odesłać na adres Sprzedającego, tj. Firma Handlowo-Usługowa "DiK" Dorota Kościanek ul. Mazowiecka 2, 14-300 Morąg lub do punktu odbioru tj. Sklep Smile Shop ul. Mickiewicza 27/8, 14-300 Morąg.

3. W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru podstawą reklamacji jest protokół spisany w obecności kuriera/przewoźnika, w innym przypadku sklep nie ponosi odpowiedzialności.

4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

8. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji produktu.

9. W razie zaistnienia sporu między stronami, jeżeli spór ten nie zostanie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia rozwiązany ugodowo, strony poddadzą rozstrzygnięcie tego sporu sądowi właściwemu dla miejsca siedziby Sprzedającego.

10. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego znajduje się w załączniku 1 w dolnej części regulaminu.

§6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. /Dz.U. nr 22, poz.271/ Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od momentu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Wraz z odesłanym produktem Klient winien odesłać dowód zakupu, zwrócić wszystkie bezpłatne produkty oraz dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Zwracany produkt nie może być uszkodzony, musi być oryginalnie zapakowany i nie może nosić śladów użytkowania oraz posiadać wszystkie plomby i banderole.

5. Produkt zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez klientów za pobraniem. Zwrot produktu odbywa się na koszt Klienta.

6. W terminie do 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi opłat. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. Dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. Której przedmiotem świadczenia jest rzecz o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu /wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, produkty o statusie: "na zamówienie"/;
 5. Której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin do użycia albo rzecz, która z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócona /rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych - jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu/;
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. Dostarczania prasy;
 8. Usług w zakresie gier hazardowych.

8. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego znajduje się w załączniku 2 w dolnej części regulaminu.

§ 7

OCHRONA PRYWATNOŚCI/KLAUZULA INFORMACYJNA /RODO/

                                                               

1. Składając zamówienie lub rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez klienta przez administratora danych osobowych /ADO/.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego Smile Shop Alkohole jest Właściciel Sklepu /Sprzedający/, tj. Firma Handlowo-Usługowa "DiK" Dorota Kościanek z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 2, 14-300 Morąg, nr telefonu 608 374 616, e-mail: fhu-dik@wp.pl.

3. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie. Powierzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • realizacji zamówienia, tj. przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki,
 • informowania o nowych produktach, usługach, okazjach oferowanych przez Sklep Internetowy /jeżeli Klient wyrazi na to zgodę/,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów księgowych.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, uzupełniania niekompletnych danych osobowych, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia jego danych osobowych /"prawo do bycia zapomnianym"/, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane.

6. Klient ma prawo do przenoszenia danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie możliwe i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w następujący sposób:

 1. Pisemnie na adres: F.H.U. "DiK" Dorota Kościanek ul. Mazowiecka 2, 14-300 Morąg.
 2. E-mailowo na adres: fhu-dik@wp.pl.

8. Klient ma prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/.

9. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

10. Dane osobowe udostępnione przez Klienta nie będą podlegały podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

11. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i przepisów księgowych.

13. Dane osobowe Klienta są powierzane do przetwarzania firmie pod nazwą Furgonetka sp. z o.o. sp. k. oraz United Parcel Service of America, Inc. w celu wykonania usług transportowych i usług dostawczych w ramach realizacji zamówienia na zlecenie Administratora.

14. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

15. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679/ /RODO/ w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

16. Klient akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez administratora danych osobowych.

17. Klient akceptując regulamin równocześnie potwierdza, że zapoznał się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ administratora danych osobowych.

18. Klient akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Klientem drogą e-mailową.

19. Klient akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Klientem drogą telefoniczną.

§8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

2. Wszystkie opisy produktów są własnością firmy F.H.U. "DiK" Dorota Kościanek ul. Mazowiecka 2, 14-300 Morąg. Cena za jeden opis naszego autorstwa wynosi: 5000 zł netto.

3. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów produktów zamieszczonych w sklepie smile-alkohole.pl jest zabronione. /Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)/.

§9

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Program lojalnościowy to system bonifikacyjny dla każdego Klienta, który złoży zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Punkty lojalnościowe nie są zbywalne i są niewypłacalne. Klient może gromadzić i zbierać punkty, ponieważ punkty  się sumują. Klient w dowolnym momencie po osiągnięciu odpowiedniej ilości punktów, może wymienić zgromadzone punkty na dowolny produkt dostępny w sklepie. Wartość określa przelicznik: 1000 punktów lojalnościowych to 2 zł.

3. Dla prawidłowo złożonych i odebranych zamówień, punkty lojalnościowe naliczają się wg. przelicznika pokazanego na karcie każdego produktu. Standardowo klient może otrzymać 10 punkt za każde wydane 1 zł, chyba że przelicznik zostanie zmodyfikowany poprzez okazje ograniczono czasowo.

4. Punkty lojalnościowe są naliczane w momencie odebrania zamówienia oraz zmiany jego statusu na: zrealizowane.

5. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na odbiór paczki, odmowa przyjęcia przesyłki jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymania punktów, które przepadają bezpowrotnie i nie zostaną naliczone.

6. W przypadku zwrotu, części lub całości zamówienia, punkty lojalnościowe są odejmowane i przepadają bezpowrotnie.

7. W sytuacji, gdy Klient przekształcił zgromadzone punkty lojalnościowe na voucher i dokonał zwrotu, voucher traci ważność i nie może zostać wykorzystany. Jednak w przypadku, gdy voucher został już wykorzystany, Klient może zostać obciążony kosztami w wysokości wartości vouchera, do którego stracił prawo wraz z dokonanym zwrotem.

8. Produkt wymieniony za punkty lojalnościowe nie podlega zwrotowi.

§10

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany regulaminu obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny /Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm./ oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm./ a także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta /Dz. U. nr. 2014, poz. 827/.

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza reklamacji

Formularz reklamacji 

Załącznik nr 2 - Przykładowy wzór formularza zwrotu

Formularz zwrotu

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

+48 731-163-832

+48 608-374-616

Email: kontakt@smile-alkohole.pl

Infolinia czynna w godzinach od 8:00 do 16:00

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl