Regulamin

   REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Smile Shop Alkohole

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.smile-alkohole.pl prowadzony jest przez firmę  pod nazwą:

Firma Handlowo-Usługowa "DiK" Dorota Kościanek

ul. Mazowiecka 2, 14-300 Morąg

NIP: 741-139-18-62, REGON: 519635449

e-mail: fhu-dik@wp.pl

nr telefonu 608 374 616,

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Definicje:

a/ Adres Korespondencyjny Sprzedającego: ul. Mazowiecka 2, 14-300 Morąg,

b/ Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

c/ Formularz Zamówienia - ineraktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia /w rozumieniu określonym w lit. t/ stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,

d/ Klient; Kupujący -Zamawiający - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna /o której mowa w pkt. 5/ albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,

e/ Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm./,

f/  Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową art. 22 K.C.,

g/ Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia - odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty w formie wcześniej złożonego zamówienia,

h/ Produkt - rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

i/ Przedsiębiorca - podmiot zdefiniowany w art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,

j/ Punkt Odbioru - ul. Mickiewicza 27/8, 14-300 Morąg /Sklep Smile Shop/,

k/ Rachunek Bankowy Sprzedającego: Dorota Kościanek, ul. Mazowiecka 2, 14-300 Morąg, Alior Bank nr konta:   72 2490 0005 0000 4001 0005 4342,

l/ Regulamin - niniejszy regulamin,

m/ Sklep Internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.smile-alkohole.pl

n/ Usługa Elektroniczna - usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

o/ Sprzedający; Usługodawca - Dorota Kościanek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa "DiK" Dorota Kościanek w Morągu, NIP: 741-139-18-62, REGON 519635449,

p/ Kupujący - Zamawiający; Usługobiorca - osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

r/ Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

s/ Witryna Produktu - witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja o jego dostępności,

t/ Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

u/ Złożenie Zamówienia - chwila, w której Klient składa Zamówienie wybranych wcześniej i dodanych do koszyka Produktów,

w/ adres e-mail Sprzedającego dla celu składania zamówień : kontakt@smile-alkohole.pl,

y/ Konto - usługa elektroniczna, oznaczone indywidualną nazwą /loginem/ i hasłem podanym przez Zamawiajacego /Usługobiorcę/; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego /Usługodawcy/,      w którym gromadzone są dane podane przez Zamawiającego /Usługobiorcę/ oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

3. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień odnoszących się wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

4. Postanowienia Niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy obowiązującego prawa.

5. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy lub osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

6. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@smile-alkohole.pl

8. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

9. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§2

ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy Smile Shop Alkohole przyjmuje zamówienia pod adresem www.smile-alkohole.pl  poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny w godzinach 9-15 od poniedziałku do piątku nr telefonu 608-374-616 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smile-alkohole.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku:

a) gdy podane przez Kupującego dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości,

b) gdy zamówienia składane są przez klientów nie przestrzegających regulaminu Sklepu,

c) gdy, w przypadku wyboru metody płatności-przedpłata na konto, płatność on-line nie została w ciągu 10 dni zaksięgowana należność na naszym koncie,

d) gdy wybrany produkt jest już niedostępny u producenta i nie ma możliwości jego sprowadzenia.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną brutto /zawiera podatek vat/, w złotych polskich.

5. Ceny Produktów oferowane przez Sprzedającego nie zawierają kosztów dostawy.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w witrynie produktu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

7. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały reklamowe i informacyjne, a także informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

8. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

9. Za moment przyjęcia zamówienia, a tym samym za moment zawarcia umowy sprzedaży, uważa się moment przekazania Klientowi - Zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "zamówienie przyjęte do realizacji", a w przypadku, gdy za sposób płatności wybrano opcję: przedpłata na konto lub płatność on-line, za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego.  

10. Na wszystkie zamówione produkty w Sklepie Internetowym www.smile-alkohole.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury vat. Nabywca otrzymuje oryginał paragonu lub oryginał faktury vat.

§3

PŁATNOŚCI

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące formy płatności:

a/ płatność przelewem /tradycyjnym lub on-line/ - przedpłata na konto Sprzedającego - przed wydaniem produktu Klientowi:

Przelew - dane do wpłat bezpośrednich:

Dorota Kościanek

ul. Mazowiecka 2

14-300 Morąg

Alior Bank

nr konta: 72 2490 0005 0000 4001 0005 4342

 

Informacja do przelewów międzynarodowych

Kod BIC /SWIFT/: ALBPPLPW

Kod IBAN: PL72249000050000400100054342

 

b/ płatność za pobraniem w momencie odbioru przesyłki - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy produktu za pośrednictwem przewoźnika,

c/ płatność przy odbiorze w punkcie odbioru, tj. Sklep Smile Shop przy ul. Mickiewicza 27/8 w Morągu.

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za produkt i przesyłkę.

 

§4

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a/ przesyłka pocztowa,

b/ przesyłka pocztowa pobraniowa,

c/ odbiór osobisty lub poprzez osoby trzecie upoważnione przez Zamawiającego /Usługobiorcę/w punkcie odbioru, tj. Sklep Smile Shop przy ul. Mickiewicza 27/8 w Morągu.

2. Dostawa i odbiór Produktów bedących napojami alkoholowymi musi nastąpić do rąk własnych Klienta.Dostawa   i odbiór produktów będacych napojami alkoholowymi mogą być dokonywane wyłącznie dla Klienta niebędącego osobą o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 1982 r. nr 35, poz. 230 ze zm./

"Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1/ osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

2/ osobom do lat 18,

3/ na kredyt lub pod zastaw."

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Produkty będace napojami alkoholowymi upoważniony jest z mocy w/w ustawy do żądania okazania dokumentu stwierdzajacego wiek Klienta.

Zamówienia zawierające napoje alkoholowe muszą być odebrane osobiście lub poprzez osoby trzecie upoważnione przez Zamawiającego /Usługodiorcę/ na terenie Sklepu pod nazwą Smile Shop przy ul. Mickiewicza 27/8,      14-300 Morąg, co wiąże się z koniecznością fizycznego przeniesienia własności produktu na terenie w/w sklepu.

Zlecenie wysyłki zamówienia zawierającego napoje alkoholowe wiąże się z udzieleniem pełnomocnictwa osobie trzeciej do odbioru produktu ze sklepu zamówionego przy użyciu elektronicznej platformy służącej do składania zamówień w sklepie internetowym pod adresem: www. smile-alkohole.pl.

3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Polski.

4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą się różnić w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

5. Termin dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych. Termin, o którym mowa wyżej należy liczyć w następujący sposób:

a/ w przypadku wyboru płatności za pobraniem od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

b/ w przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

5. Podane wyżej terminy doręczeń nie są gwarantowane i podlegają regulaminom świadczenia usług przewozowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia i błędy leżące po stronie przewoźnika.

6. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika . W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z przedstawicielem przewoźnika.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.Jeżeli Klient dokonał zapłaty za produkt, Sprzedający zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od dnia anulowania zamówienia.

8. Sklep zastrzega sobie możliwość modyfikacji zawartości koszy prezentowych poprzez zastąpienie poszczególnych składników produktami równorzędnymi lub wyższej wartości w przypadku braku ich dostępności.

9. Oferta sklepu skierowana jest do osób pełnoletnich. Składając zamówienie klient potwierdza tym samym, iż ukończył 18 lat.

10. Firma Handlowo-Usługowa "DiK" Dorota Kościanek posiada aktualne zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

11. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

§5

REKLAMACJE

1. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany produkt wraz z formularzem zwrotu i opisem niezgodności. Do odsyłanego produktu należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

2. Produkt należy odesłać na adres Sprzedającego, tj. Firma Handlowo-Usługowa "DiK" Dorota Kościanek ul. Mazowiecka 2, 14-300 Morąg.

3. W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru podstawą reklamacji jest protokół spisany w obecności kuriera, w innym przypadku sklep nie ponosi odpowiedzialności.

4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

8. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji produktu.

9. W razie zaistnienia sporu między stronami, jeżeli spór ten nie zostanie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia rozwiązany ugodowo, strony poddadzą rozstrzygnięcie tego sporu sądowi właściwemu dla miejsca siedziby Sprzedającego.

§6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. /Dz.U. nr 22, poz.271/ Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od momentu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Wraz z odesłanym produktem Klient winien odesłać dowód zakupu, zwrócić wszystkie bezpłatne produkty oraz dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Zwracany produkt nie może być uszkodzony, musi być oryginalnie zapakowany i nie może nosić śladów użytkowania.

5. Produkt zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez klientów za pobraniem. Zwrot produktu odbywa się na koszt Klienta.

4. W terminie do 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi opłat. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. której przedmiotem świadczenia jest rzecz o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu /wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb/;
  5. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin do użycia albo rzecz, która z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócona /rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych - jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu/;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. dostarczania prasy;
  8. usług w zakresie gier hazardowych.

§7

OCHRONA PRYWATNOŚCI

                                                            KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Składając zamówienie lub rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez klienta przez administratora danych osobowych /ADO/.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego Smile Shop Alkohole jest Właściciel Sklepu /Sprzedający/, tj. Firma Handlowo-Usługowa "DiK" Dorota Kościanek z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 2, 14-300 Morąg, nr telefonu 608 374 616, e-mail: fhu-dik@wp.pl.

3. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie. Powierzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

- realizacji zamówienia, tj. przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki.

- informowania o nowych produktach, usługach, promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy /jeżeli Klient wyrazi na to zgodę/,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów księgowych.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, uzupełniania niekompletynch danych osobowych, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia jego danych osobowych /"prawo do bycia zapomnianym"/, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane.

6. Klient ma prawo do przenoszenia danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie możliwe i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w następujący sposób: a/ pisemnie na adres: F.H.U. "DiK" Dorota Kościanek ul. Mazowiecka 2 14-300 Morąg, b/ mailowo na adres: fhu-dik@wp.pl.

8. Klient ma prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/.

9. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

10. Dane osobowe udostępnione przez Klienta nie będą podlegały podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

11. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i przepisów księgowych.

13. Dane osobowe Klienta są powierzane do przetwarzania firmie pod nazwą Poczta Polska w celu wykonania usług transportowych i usług dostawczych w ramach realizacji zamówienia.

14. Dane osobowe są zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                   z dnia 27 kwietnia 2016 r. /Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679/ /RODO/            w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

15. Klient akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na przetważanie danych osobowych Klienta przez administratora danych osobowych.

16. Klient akceptując regulamin równocześnie potwierdza, że zapoznał się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ administratora danych osobowych.

17. Klient akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Klientem drogą e-mailową.

18. Klient akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Klientem drogą telefoniczną.

§8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany regulaminu obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny /Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm./ oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm./ a także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta /Dz. U. nr. 2014, poz. 827/.

 

do góry

Smile Shop Alkohole

18+ Strona przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich!


CZY MASZ UKOŃCZONE 18 LAT ?

 

NIE
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Copyright © smile-alkohole.pl

Sklep internetowy Shoper.pl